REGULAMIN KONKURSU – Zabierz znajomych na Beauty Manię

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu „Zabierz znajomych na Beauty Manię” (dalej „Konkurs”) jest ESTHETIC BUSINESS & MEDIA Sp. z o.o. ul. Sienna 86/86, 00-815 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-272-06-91 (dalej „Organizator”). Organizator na potrzeby Konkursu posługuje się następującym adresem poczty elektronicznej: media@beauty-mania.pl

1. Celem Konkursu jest promocja wydarzenia targowo konferencyjnego Beauty Mania, odbywającego się w dniach 24/25.06.2017 r, w EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”). Zadaniem Komisji będzie wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów, o których mowa w § 2 oraz w § 4 niniejszego Regulaminu.

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, wziąć udział w Konkursie może każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie lub, za przesłaną Organizatorowi pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia (dalej „Uczestnik”). Każdy Uczestnik musi spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę przedstawiciela ustawowego należy okazać na pierwsze żądanie Organizatora. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptację jego postanowień.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Udział w Konkursie jest uzależniony od łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) posiadania zweryfikowanego prywatnego profilu Uczestnika w serwisie http://www.facebook.com zarejestrowanego przy wykorzystaniu prawdziwych danych użytkownika (dalej „Profil”),
2) zostanie fanem Fanpage’a Beauty Mania https://www.facebook.com/Beautymania4u/ rozumianego jako polubienie Fanpage z profilu Uczestnika, 3) wykonania zadania konkursowego, na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 4) uzyskania zgodny na wysłanie printscreena z komentarzem od komentującego

4. Prawidłowe zgłoszenie powinno: 1) zawierać print screen odpowiedzi znajomych uczestnika na pytanie: „Co najbardziej chcieliby zobaczyć na Beauty Manii” wysłany na adres redakcji Patrona wydarzenia, w trakcie trwania Konkursu – termin wskazany w §2 ust. 7 niniejszego Regulaminu,

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie przez Uczestnika printscreena konkursowego (zwanego dalej Zgłoszeniem) bezpośrednio na adres mejlowy podany w poście ogłoszenia konkursu opublikowanym na fb. Poprzez przystąpienie do Konkursu w sposób wyżej opisany, Uczestnik Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraził zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Zgłoszenia będą podlegać ocenie Komisji, która wyłoni zwycięskie zgłoszenia. Zgłoszenie nie może zawierać treści związanych z przemocą, pornografią, nie może być wulgarne, nie może obrażać żadnej grupy społecznej, wiązać się z dyskryminacją ani ranić niczyich uczuć, nie może również narażać dobrego imienia Organizatora, jak również nie może zawierać treści niezgodnych z dobrymi obyczajami i powszechnie obowiązującym prawem oraz musi być zgodne z celem Konkursu. Zgłoszenie nie może przedstawiać marki Beauty Mania w negatywnym świetle, ani nie może zawierać znaków towarowych czy oznaczeń marek konkurencyjnych do Beauty Mania.

7. Konkurs trwa od godziny 16:00 w dniu 21.04.2017 do godziny 23:59 w dniu 10.05.2017 r. Przystąpienie do Konkursu będzie możliwe tylko w okresie jego trwania. O momencie przystąpienia do Konkursu decyduje data wysłania wiadomości email z załączonym printscreenem na adres mejlowy patrona medialnego.

8. Każdy Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie przez cały okres trwania Konkursu.

9. Uczestnik wraz z osobą komentującą powinni być jedynymi autorami Zgłoszenia konkursowego.

10. Zgłoszenie Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia lub dyskwalifikacji Zgłoszenia, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich, w szczególności w przypadku znacznego podobieństwa Zgłoszeń przysyłanych przez rożnych Uczestników, nasuwającego uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich. Komisja konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych Zgłoszeń z dołożeniem należytej staranności w tym zakresie.

11. Uczestnik, który dopuści się naruszenia praw autorskich osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym dobra osobiste osoby trzeciej, będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenie i zobowiązuje się w miarę prawnej dopuszczalności zwolnić Organizatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia poprzez poniesienie wszelkich mogących się pojawić w tym zakresie kosztów, wraz z kosztami prawnymi, oraz w miarę prawnej dopuszczalności wstąpić do toczącego się postepowania w miejsce Organizatora.

 

§ 3. NAGRODY

1. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród (dalej „Nagroda”), które przyznane zostaną zwycięskim Uczestnikom (dalej „Laureat”) podczas trwania Konkursu.

2. Nagrodę Konkursową, którą otrzymają wyłonieni przez Komisję Konkursową Laureaci Konkursu, stanowi: kod rabatowy upoważniający do zakupu ze 100% zniżką BILETU umożliwiającego uczestnictwo we wszystkich wykładach w ramach konferencji i targów Beauty Mania w dniach 24-25 czerwca 2017 roku oraz Beauty Box, o łącznej wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani nagrodę innego rodzaju.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do domagania się Nagrody na osoby trzecie, poza współuczestnikiem konkursu, czyli osoby, której komentarz został wysłany w formie
printscreenu.

5. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie spełnia kryteria wskazane w § 2 Regulaminu, i które zostanie wybrane przez Komisję na podstawie kryteriów opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

6. Nagrody w Konkursie z uwagi na ich wartość nieprzekraczającą kwoty 760,00 zł nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wygranych konkursowych, w wysokości 10% wartości nagrody (art. 21 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. O tym, które Zgłoszenia zostaną nagrodzone decyduje Komisja konkursowa, w której skład wchodzić będą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Patrona.

2. Kryteria, którymi kierować będzie się Komisja to: zgodność z celem Konkursu, pomysłowość oraz oryginalność treści Zgłoszenia konkursowego. W przypadku zbieżności pomysłów w Zgłoszeniach rożnych Uczestników decydującym kryterium przyznania nagrody będzie data dokonania Zgłoszenia.

3. Komisja obradować będzie po zakończeniu Konkursu i ogłosi Laureatów Konkursu w dniu 11 maja 2017 roku.

4. Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią warunki udziału w Konkursie, a ich zadania konkursowe zostaną najwyżej ocenione oraz zostaną wybrane przez Komisję konkursową.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną spośród Nagród w Konkursie.

6. Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu:

1) za pośrednictwem postu na Fanpage’u www.facebook.com/Beautymania4u/ w dniu ogłoszenia wyniku Konkursu w dniu 12 maja 2017 roku. W ww. wiadomości Organizator poinformuje Laureatów o dalszych krokach, celem ustalenia warunków przekazania Nagrody. Jeśli Laureat Konkursu nie zgłosi się do Organizatora, zgodnie z wytycznymi, w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.

8. Laureaci Nagrody, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na wiadomość od Organizatora informującą o wygranej w Konkursie, celem ustalenia warunków przekazania Nagrody. Odpowiedź winna zostać udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania wiadomości przez Organizatora.

9. W przypadku nieudostępnienia przez Uczestnika Konkursu informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej we wskazanym terminie, Uczestnik traci prawo do Nagrody. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku niemożliwości doręczenia Nagrody przez kuriera lub pocztę, z przyczyn dotyczących Laureata.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania danych, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.

11. W przypadkach stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie włącznie z cofnięciem prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda, przyznana uprzednio temu Laureatowi może zostać przyznana Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejną pozycję w Konkursie.

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

1. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Zgłoszeń konkursowych („Utworów”) do celów Konkursu. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego zadania konkursowego bez konieczności zawierania dodatkowej umowy z Uczestnikiem.

2. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w §2 punkcie 4.4

3. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora lub jego następców prawnych od wszelkich roszczeń prawnych osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w momencie wydania nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego (przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień) Uczestnikowi nie przysługiwały lub że nie przysługiwały mu autorskie prawa osobiste do ww. Zgłoszenia konkursowego.

 

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub złożona osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Organizatora (dni robocze poniedziałek – piątek g. 10-16).

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

§7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, opublikowania imienia i nazwiska używanego przez użytkownika na Fanpage’u, wydania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Po tym okresie dane będą usuwane z systemów administratora.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniu Uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w Uczestników z Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały czas jego trwania.

 
 REGULAMIN DO POBRANIA