Polityka Prywatności

Administrator danych
Administratorem danych przetwarzanych na portalu beautymaniashow.pl (zwanym dalej Portalem) jest ESTHETIC BUSINESS & MEDIA Sp. z o.o., ul. Sienna 86/86, 00-815 Warszawa zwany dalej Administratorem.

Cel przetwarzania
Dane przetwarzane na Portalu  gromadzone są wyłącznie w celach niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji usługi dostępu do portalu oraz organizacji imprezy wystawienniczo-targowej Administratora.

Polityka prywatności
Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego estheticshow.pl, są zastrzeżone. Żadna cześć serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.

Warunki techniczne przetwarzania danych

Dane użytkowników Portalu są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. Zm.). Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą.
 
Usuwanie i modyfikacja danych
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych przez administratora  na portalu. Na wniosek użytkownika administrator zobowiązany jest usunąć dane.
Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: biuro@estheticshow.pl

Pliki cookies
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe ("cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu w szczególności tych części które wymagają autoryzacji.
Zawartość plików cookies  generowanych przez portal nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Warto pamiętać:
* po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu Portalu kliknij na link "wyloguj"
* nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta
Administrator nigdy nie zwraca się do Użytkowników Portalu o udostępnienie loginu lub hasła.